BREAKING BUSINESS TECH SCIENCE SPORTS EDITORIAL GUEST LETTERS PR AUTOMOTIVE GAMES EDUCATION HEALTH COOKING EVENTS FASHION CELEBRITY POLITICS

Przegląd rynku usług kryptowalutowych w Polsce
WUGT NEWS > TECH

Przegląd rynku usług kryptowalutowych w Polsce

Tłumaczenie i Wyjaśnienie Zasad Działalności w Branży Kryptowalut w Polsce


Posted by on September 06, 2023 86

Rynek usług kryptowalutowych w Polsce nie posiada kompleksowych regulacji. Kryptowaluta, zgodnie z polskim prawem, nie jest uważana za część rynku finansowego i nie podlega konkretnej kontroli finansowej. Chociaż polskie władze mogą nadzorować działania związane z usługami płatniczymi, zwłaszcza giełdami wirtualnymi, nie istnieje bezpośredni nadzór organu finansowego w odniesieniu do emisji kryptowalut, handlu nimi czy szerszych działań związanych z aktywami kryptowalutowymi.

Jednak ważne jest zaznaczenie, że od 31 października 2021 r. działalność związana z kryptowalutami została objęta regulacjami, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla podmiotów działających na tym rynku.

Czy Biznes Kryptowalutowy Jest Legalny w Polsce?

Zgodnie z polskim prawem przedsiębiorcy zazwyczaj mogą prowadzić dowolną działalność, która nie jest wyraźnie zabroniona przez prawo. Ponieważ nie istnieje konkretna polska ustawa zakazująca działalności związanej z kryptowalutami, można przyjąć, że takie działania są legalne. Jednakże, ponieważ jest to teraz działalność regulowana, przedsiębiorcy muszą zarejestrować się w rejestrze działalności związanej z wirtualnymi walutami (rodzaj licencji kryptowalutowej) aby działać legalnie.

Ponadto prawo Unii Europejskiej również nie nakłada ogólnego zakazu na działalność związaną z kryptowalutami, co zostało potwierdzone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 22 października 2015 r. (sprawa C-264/14). Trybunał uznał wirtualne waluty za środek płatniczy i zwolnił transakcje z ich udziałem od podatku od wartości dodanej (VAT).

Regulacje dotyczące Usług Kryptowalutowych w Polskim Prawie

Polskie prawo nakłada konkretne obowiązki na podmioty prowadzące działalność związaną z wirtualnymi walutami, w tym:

Wymianę między wirtualnymi walutami a walutami fiat (PLN). Wymianę między wirtualnymi walutami. Pośrednictwo w wymianach wymienionych w punktach 1 lub 2. Prowadzenie kont, które w przypadku wirtualnych walut obejmuje dane identyfikacyjne elektroniczne osób upoważnionych do korzystania z jednostek wirtualnej waluty i przeprowadzania transakcji. Definicja Wirtualnej/Kryptowaluty w Polskim Prawie

Polskie prawo definiuje wirtualną walutę jako cyfrową reprezentację wartości, która nie jest:

Legalnym środkiem płatniczym wydanym przez Narodowy Bank Polski, zagraniczne banki centralne lub organy administracji publicznej. Międzynarodową jednostką rozliczeniową ustanowioną przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje lub kraje współpracujące. Elektronicznym pieniądzem. Instrumentem finansowym. Wekslem lub czekiem. Wirtualne waluty są wymienialne na legalne środki płatnicze, można je przechowywać lub przekazywać elektronicznie i używać w handlu elektronicznym.

Wymagania dotyczące Rejestracji/Licencji Kryptowalutowej w Polskim Prawie

Przedsiębiorstwa zainteresowane prowadzeniem działalności związaną z wirtualnymi walutami w Polsce muszą spełnić dwa główne wymogi:

Brak wpisu do rejestru karnego dla osób, w tym osób zarządzających i beneficjentów rzeczywistych. Wymaganie posiadania kwalifikacji zawodowych dla osób wykonujących działalność związaną z wirtualnymi walutami. Spełnienie tych warunków można osiągnąć poprzez szkolenie lub praktyczne doświadczenie związane z wirtualnymi walutami. Te kwalifikacje muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Podmioty spełniające oba wymogi zostaną wpisane do rejestru działalności związanej z wirtualnymi walutami.

Proces Rejestracji/Licencjonowania Kryptowalutowego w Polskim Prawie

Przedsiębiorstwa zamierzające działać w dziedzinie wirtualnych walut w Polsce muszą złożyć elektroniczny wniosek do Ministra Finansów o wpis do rejestru. Wniosek powinien zawierać:

Imię i nazwisko lub nazwę firmy. Numer Krajowego Rejestru Sądowego (jeśli dotyczy) oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Szczegóły świadczonych usług związanych z wirtualnymi walutami. Kwalifikowany podpis elektroniczny, zaufany podpis elektroniczny lub osobisty podpis wnioskodawcy. Wniosek musi również zawierać oświadczenie, że dostarczone informacje są pełne i dokładne, a wnioskodawca rozumie i spełnia warunki prowadzenia działalności związaną z wirtualnymi walutami. Oświadczenie to powinno zawierać klauzulę dotyczącą odpowiedzialności karnoskarbowej za składanie fałszywych zeznań.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, upoważniony przez Ministra Finansów, wpisze wnioskodawcę do rejestru w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku i oświadczenia.

Podmioty muszą również przejść kontrolę w celu zapewnienia zgodności z polskim prawem.

Działanie bez rejestracji w działalności związaną z wirtualnymi walutami może skutkować karą do 100 000 złotych.

Czy Polskie Władze Mogą Odmówić Wniosek o Licencję Kryptowalutową?

Polskie władze mogą odmówić wpisania przedsiębiorcy do rejestru działalności związanej z wirtualnymi walutami w kilku sytuacjach, w tym:

Niekompletne wnioski niezakończone w określonym terminie. Różnice między danymi w wniosku a rzeczywistością. Wydanie prawnie wiążącej decyzji zabraniającej przedsiębiorcy prowadzenia zarejestrowanej działalności. W przypadku negatywnej decyzji przedsiębiorca może zwrócić się o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Finansów lub złożyć apelację do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Obowiązki Po Rejestracji w Polskim Prawie

Podmioty prowadzące działalność związaną z wirtualnymi walutami w Polsce muszą przestrzegać konkretnych obowiązków po rejestracji, w tym:

Identyfikowanie i ocenianie ryzyka prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu związanego z ich działalnością. Wprowadzanie środków bezpieczeństwa finansowego, takich jak identyfikacja i weryfikacja klientów, identyfikacja rzeczywistego beneficjenta, stałe monitorowanie relacji z klientami i wprowadzenie wewnętrznych procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zgłaszanie określonych transakcji władzom polskim. Współpraca z władzami polskimi w przypadkach podejrzeń o działalność przestępczą. Choć jest akceptowalne zlecanie środków bezpieczeństwa finansowego firmom zewnętrznym, podmiot pozostaje odpowiedzialny za zgodność.

Sankcje za Naruszenie Obowiązków w Działalności Kryptowalutowej w Polskim Prawie

Naruszenia lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków po rejestracji może skutkować karą administracyjną, w tym:

Opublikowaniem informacji o nielegalnej działalności podmiotu na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Finansów. Nakazem zaprzestania określonych działań. Usunięciem z rejestru działalności związanej z wirtualnymi walutami. Zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych na okres do jednego roku. Karami finansowymi, które mogą wynieść dwukrotność korzyści uzyskanej lub straty unikniętej przez podmiot z powodu naruszenia, lub do 1 000 000 euro, jeśli takie kwoty nie da się określić. Dodatkowo osoby działające w imieniu podmiotu, który nie zgłasza podejrzeń lub podaje fałszywe dane, mogą być skazane na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Najczęściej Zadawane Pytania dotyczące Kryptowalut w Polsce

Czy działalność związana z kryptowalutami jest legalna w Polsce? Tak, działalność związana z kryptowalutami jest ogólnie legalna w Polsce, pod warunkiem braku wyraźnego zakazu.

Czy działalność związana z kryptowalutami jest legalna w Unii Europejskiej? Tak, działalność związana z kryptowalutami jest ogólnie legalna w Unii Europejskiej, co potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Czy biznes kryptowalutowy jest nadzorowany przez polskie władze finansowe? Biznes kryptowalutowy nie jest bezpośrednio nadzorowany przez polskie władze finansowe, ale od 31 października 2021 r. stał się działalnością regulowaną, podlegającą dodatkowym obowiązkom.

Kto może prowadzić biznes kryptowalutowy w Polsce? Przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy indywidualni, spółki i firmy, mogą prowadzić biznes kryptowalutowy w Polsce po zarejestrowaniu się w rejestrze działalności związanej z wirtualnymi walutami.

Czy istnieje licencja kryptowalutowa w Polsce? Nie, nie istnieje specyficzna licencja kryptowalutowa; zamiast tego przedsiębiorstwa muszą zarejestrować się w rejestrze działalności związanej z wirtualnymi walutami.

Jakie są wymagania rejestracyjne dla biznesu kryptowalutowego w Polsce? Przedsiębiorcy muszą spełnić dwa główne wymogi: brak wpisu do rejestru karnego i kwalifikacje zawodowe związane z kryptowalutami.

Jak długo trwa proces rejestracji kryptowalutowej w Polsce? Rejestracja zazwyczaj odbywa się w ciągu 14 dni od złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Czy polskie władze mogą odrzucić wniosek o licencję kryptowalutową? Tak, mogą odrzucić wnioski z różnych powodów, w tym z powodu niekompletnych informacji lub zakazów prawnych.

Jakie są obowiązki po rejestracji biznesu kryptowalutowego w Polsce? Obowiązki po rejestracji obejmują identyfikację i ocenę ryzyka związanego z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, wprowadzanie środków bezpieczeństwa finansowego i zgłaszanie transakcji władzom polskim.

Czy obowiązki po rejestracji można zlecić firmom zewnętrznym? Tak, środki bezpieczeństwa finansowego można zlecić firmom zewnętrznym, ale podmiot pozostaje odpowiedzialny za zgodność.

Jakie są sankcje za naruszenie obowiązków w biznesie kryptowalutowym w Polsce? Naruszenia mogą skutkować karą administracyjną, w tym opublikowaniem informacji o nielegalnej działalności, nakazem zaprzestania określonych działań, usunięciem z rejestru działalności związanej z wirtualnymi walutami, zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych na okres do jednego roku oraz karą finansową, która może wynieść dwukrotność korzyści uzyskanej lub straty unikniętej przez podmiot z powodu naruszenia, lub do 1 000 000 euro, jeśli takie kwoty nie da się określić. Dodatkowo osoby działające w imieniu podmiotu, który nie zgłasza podejrzeń lub podaje fałszywe dane, mogą być skazane na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Ile czasu zajmuje uzyskanie licencji kryptowalutowej? Licencja kryptowalutowa jest zazwyczaj przyznawana w ciągu 14 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Czy ICO jest dozwolone w Polsce? ICO nie jest zakazane w Polsce, ale wiąże się z dużymi ryzykami, według Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Do czego uprawnia posiadanie licencji kryptowalutowej w Polsce? Zarejestrowane podmioty mogą prowadzić wymianę między wirtualnymi walutami a walutami fiat, wymianę między wirtualnymi walutami, pośredniczyć w wymianach wirtualnymi walutami oraz prowadzić konta dla klientów do korzystania z jednostek wirtualnych walut.

Czy wymagana jest licencja PSD2 do działań związanych z kryptowalutami? Ogólnie rzecz biorąc, nie jest wymagana licencja PSD2 do działań związanych z kryptowalutami, ale może być konieczna, jeśli działalność obejmuje świadczenie usług płatniczych.

Jak polski regulator (KNF) postrzega działalność związaną z kryptowalutami? KNF uważa działalność związaną z kryptowalutami za ogólnie legalną, ale ostrzega przed jej nieregulowanym charakterem, potencjalnymi nieprawidłowościami i ryzykiem, co czyni ją ryzykownym rodzajem inwestycji.

technology news
“Don't take yourself too seriously, pretty soon you can find the humor in our everyday lives.” —
Technology Trends in 2023
Technology Trends in 2023


WHAT CAREER AREA INTERESTS YOU?

WHAT CAREER AREA INTERESTS YOU?

Your opportunity to help create lifelong memories for families around the world.Usage of Artificial Intelligence in 2023
Usage of Artificial Intelligence in 2023